Download salgsbetingelser i pdf format

Salgs og Leveringsbetingelser

 • PPnordic handler udelukkende med virksomheder, altså B2B. Det betyder at alle priser vises ekskl. moms. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og ppnordic, herefter kaldet NoBro, i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne.

  Købeloven
  I. Dansk lovgivning, herunder Købeloven, finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser.
  II. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingregler.

  Fortrydelsesret
  I det der udelukkende er tale om unika vare, dvs. specialfremstillede produkter, ydes der ingen fortrydelsesret.

  Ejendomsret, ophavsret, sikkerhed m.v.
  I. Ophavsretten til de af NoBro udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m.m., det være sig af fysisk og/eller elektronisk karakter, tilhører NoBro og må ikke uden NoBros godkendelse, hverken helt eller delvist overlades til tredjemand.
  II. Hvad NoBro har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellemprodukter, materialer, værktøjer m.m. af fysisk og/eller elektronisk karakter til brug for leverancen, er NoBro s ejendom. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte er særskilt faktureret.
  III. Det i pkt. 3. II. omhandlede må alene anvendes til arbejder for kunden og opbevares kun efter særskilt aftale herom.

  Tilbud - produkter der ikke er standard, og dermed ikke på hjemmesiden
  I. Tilbud er bindende for NoBro i 14 dage fra tilbuddets dato at regne.
  II. Tilbuddet er betinget af, at materiale og processer kan bearbejdes maskinelt som forudsat i tilbuddet, og at det af kunden fremsendte materiale svarer til leverandørens afgivne tilbud.
  III. Kunden er indforstået med, at en skriftelig ordre er bindende og endeligt afgivet når Nobro har kvitteret for denne.

 • Leveringsbetingelser

 • I. Levering sker senest 8 hverdage efter afgivelse af ordren med mindre andet er angivet. NoBro har intet ansvar for forsinkelse hvis denne skyldes:
  a. Fejl i eller beskadigelse af produktions- eller driftsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen og/eller driftsforstyrrelser eller driftsstop på elektroniske produkter, services eller ydelser.
  b. Alle øvrige forhold der kan henføres til bestillerens eller andre tilknyttede brugers interne IT- installation.
  c. I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art.
  d. I øvrigt enhver omstændighed som leverandøren ikke er herre over, såsom hacking, brand, vandskader, internet nedbrud, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militær- indkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestrik- tioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure-situation.
  e. NoBro hæfter ikke for kundens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af kundens retsforhold over for tredjemand.
  f. Indtræder forsinkelse, er kunden med kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid og sted.
  II. Nobro har intet ansvar for tab eller beskadigelse af f.eks. originaler, materialer o. lign., som ikke er NoBros, men som er overladt denne af bestilleren med henblik på løsning af en aftalt opgave eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder NoBro har udført. Nobro er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af NoBro eller vore folk. Kunden må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang.

 • Data og Sikkerhed

  I. Vi gemmer ingen data der kan bruges imod vores kunder. Vi gemmer ingen kreditkortoplysninger, og vi kan ikke genskabe kundens password, da dette er krypteret på en sådan måde at det ikke kan genskabes. Derudover monitorer vi alle ordre for suspekt eller anden form for uventet adfærd. Vi videregiver ingen af de data kunden registrer når en konto oprettes til tredjemand.

 • Reklamationer og Returnering

  I. Ved reklamation er kunden er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance på info@ppnordic.com med beskrivelse af fejlen. Undlades reklamation eller reklamerer kunden senere end 5 arbejdsdage fra levering, mister kunden adgangen til at gøre manglen gældende. NoBro har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk og lignende.
  II. Returnering af varer til NoBro kan kun ske ved forudgående aftale herom.

 • Bestillinger

  I. Alle bestillinger, der afgives ved anvendelse af NoBro hjemmeside behandles på samme måde, som hvis de var afgivet ved en traditionel skriftlig bestilling. Kunden er indforstået med, at en ordre er bindende og endeligt afgivet til NoBro, når ordren registreres som værende indtastet, og godkendt af kunden selv, på NoBros hjemmeside. Kundens kvalitetskontrol overtager:
  a. Det fulde ansvar fra det aftalte leveringstidspunkt af elektroniske produkter, ydelser eller services. Ved fejl i design, funktionalitet eller lignende kan NoBro ikke gøres ansvarlig for deraf følgende tab.
  b. Det fulde ansvar ved trykningens begyndelse. Ved fejl filer o. lign., kan leverandøren ikke gøres ansvarlig for deraf følgende tab.
  II. I det der er tale om specielfremstillede produkter bortfalder reglen om 14 dages returret.
  III. NoBro er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

 • Betaling og pris

  I. Der kan betales med Eurocard/Mastercard, Visa, Visa/Dankort, Dankort og American Express. Disse pengetransaktioner foretages via EPay som er en af Danmarks største udbyder af betalingsgateways. Data vil blive sendt via en krypteret og sikker linje. De bestilte varer betales, hvis kreditkort er valgt, ved afgivelse af ordren. Beløbet trækkes dog først på kundens konto den dag de forlader producenten.
  II. Betaling skal ske enten senest på den dato, der på tilbud, ordrebekræftelse eller faktura angives som sidste rettidige betalingsdag. Der beregnes renter fra forfaldsdagen. NoBro beregner sig 2 % pr. påbegyndt måned i morarente ved forsinket betaling.
  III. På NoBros anmodning er kunden til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er NoBro forpligtet til at friholde kunden for enhver udgift forbundet hermed.
  IV. Er kundens forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er NoBro berettiget til delvis fakturering.
  V. Prisen er ekskl. moms. Der lægges ingen gebyrer eller fragt oveni prisen. Momsen vil altid fremgå i tilbud, salgs- og fakturadokumenter. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i offentlige afgifter og skatter, er leverandøren berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger. Ud over den tilbudte eller aftalte pris er NoBro berettiget til at kræve betaling for:
  a. Ekstraarbejde som følge af at kunden rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.
  b. Ekstraarbejde som følge af at kunden foretager flere korrekturer end aftalt i tilbuddet.
  c. Overarbejde og andre foranstaltninger som aftales med kunden efter aftalens indgåelse.
  d. Ekstraarbejde som følge af at aftalen ikke kan gennemføres i en kontinuerlig produktion grundet kundens forhold.